Stadgar

STADGAR (Reviderade vid årsmöte 2017-03-04)

 

§1 NAMN, SÄTE, SYFTE, SAMARBETE

Föreningens namn skall vara The Maine Club.

Juridiskt är The Maine Club en ideell förening.

Föreningen har sin verksamhet i Norden med säte i Sverige.

Föreningens syfte är:

 • att på olika sätt rikta intresset mot katter av rasen Maine Coon.
 • att väcka intresset för, och främja avel av friska och exteriört goda, katter av rasen Maine Coon.
 • att bevara och utveckla Maine Coon-kattens särart i enlighet med rasens standard inom respektive förbund. (Medlemmar och uppfödare svarar för att de följer sitt lands och förbunds lagar och regler gällande katthållning; i Sverige Jordbruksverket och FIFé eller likvärdiga organisationer).
 • att samarbeta med likasinnade organisationer i och utanför Norden.

§2 MEDLEMSKAP: INTRÄDE, UTTRÄDE, UTESLUTNING

Medlemskap är öppet för alla som följer TMC:s stadgar och regler samt har betalat medlemsavgift.

Huvudmedlem/uppfödare har rätt att ge bort ett gratis medlemskap till kattungeköpare. Kattungemedlemskap gäller för det kalenderår då kattungen köps, såvida inte kattungen levereras efter 1 oktober. Då gäller medlemskapet även för påföljande kalenderår. Kattungemedlemskap kan endast erhållas en gång.

Medlemskapet sträcker sig från 1 januari till 31 december, kalenderår.

Medlemsavgiften, vars storlek beslutas på årsstämman, gäller per kalenderår.

Medlemsavgift som betalas efter 1 november gäller även som avgift för påföljande kalenderår.

Om flera personer tillhörande samma familj vill vara medlemmar skall en person räknas som huvudmedlem och de övriga som familjemedlemmar. Endast huvudmedlem erhåller TMC:s publikationer, men får fritt förmedla dem till övriga familjemedlemmar.

Medlemskapet anses avslutat om medlemsavgift inte har betalats före 31 januari.

Vid utträde ur TMC återbetalas inte erlagd medlemsavgift.

Medlem som bevisligen skadar TMC och dess intressen skall av styrelsen tilldelas en varning. Tar medlem inte rättelse kan styrelsen besluta om medlems uteslutande. I förekommande fall skall detta anges i kallelsen till styrelsemötet – dock utan att namnge medlemmen i fråga. För uteslutande av medlem krävs 3/4 majoritet i styrelsen. TMC har ingen förpliktelse gentemot utesluten medlem.

§3 STADGAR

Föreningens stadgar finns att tillgå på hemsidan. Medlem förbinder sig att följa föreningens stadgar och regler.

§4 ÄNDRINGAR AV STADGAR

Ändringar, tillägg eller strykningar av dessa stadgar skall för att vinna giltighet beslutas av två på varandra följande årsstämmor, varav ett skall vara ordinarie årsstämma. Förslag till ändringar, tillägg eller strykningar av stadgar skall medfölja kallelsen till årsstämman.

§5 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Rätten att besluta om föreningens upplösning tillkommer årsstämman. För att sådant beslut skall vara giltigt krävs 2/3 majoritet på två varandra följande årsstämmor, varav ett skall vara ordinarie årsstämma. Mellan dessa möten skall minst 30 dagar ha förflutit och protokoll från det första hållna mötet skall före nästkommande möte ha justerats och utsänts till medlemmarna. Förslag till upplösning av föreningen skall ingå i kallelse till årsstämman. Vid upplösning skall eventuella tillgångar, enligt årsstämmans beslut, användas till att främja rasen Maine Coon.

§6 STYRELSE: VAL, KALLELSE, BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL

Styrelsen väljs vid ordinarie årsstämma då även personval av ordföranden och kassör sker. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Ledamotsvalen skall ske så att högst tre väljs eller omväljs vid ordinarie årsstämma.

Kallelse till styrelsesammanträde skall skickas till ledamöter och suppleanter minst sju dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen är också per automatik beslutsför om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet, även om kallelse inte skett. Ett styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Skulle någon ledamot önska reservera sig mot ett beslut skall det meddelas före sammanträdets slut samt protokollföras.

Protokollet skall innehålla datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt eventuella anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som, vid förfall för ordföranden, lett sammanträdet.

§7 STYRELSE: FÖRVALTNING, REVISION, VERKSAMHETSÅR

Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter och minst en och högst tre suppleanter.

Styrelsen skall:

 • verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen
 • upprätta en årlig verksamhetsplan
 • förvalta föreningens tillgångar
 • föra redovisning över föreningens räkenskaper
 • för föreningens räkning upprätta och underhålla en medlemsförteckning
 • årligen till ordinarie årsstämma avge verksamhetsberättelse (inklusive ekonomiskt utfall)

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsstämma utse en revisor. Mandattiden för revisor är två år. Kassören skall till revisor överlämna färdigställt räkenskapsmaterial före januari månads utgång. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsstämman.

Verksamhetsåret och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§8 ÅRSSTÄMMA: TIDPUNKT, KALLELSE, MOTIONER

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall verka för att ordinarie föreningsstämma bereder så många medlemmar som möjligt möjlighet att delta.

Kallelse till föreningsstämma skall ske per mail och/eller via föreningens hemsida och Facebook senast två veckor innan stämman. Kallelsen skall innehålla tid och plats för stämman, samt ange när och var stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga. Stämmohandlingarna utgörs av dagordning, verksamhetsberättelse (inklusive ekonomiskt utfall), revisionsberättelse och i förekommande fall ytterligare, kompletterande handlingar.

Motioner till The Maine Clubs årsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari det år som årsstämman hålls.

§9 ÅRSSTÄMMA: BESLUTSMÄSSIGHET

 • Närvarolista och röstlängd skall upprättas vid årsstämmans öppnande.
 • Endast den som betalat medlemsavgift för innevarande år, och som har fyllt 15 år, har rösträtt vid årsstämman. (Vid eventuell oklarhet ligger bevisbördan på den enskilde medlemmen.)
 • Årsstämman är beslutsmässig med det antal röster som finns upptagna i röstlängden.
 • Röstning kan ske genom personlig närvaro, ombud eller poströstning.
 • Poströster skall skickas till ordföranden i original och vara undertecknade.
 • Ombud får endast presentera en fullmakt per röstberättigad medlem på årsstämman.

Alla val sker med öppen omröstning såvida inte någon begär sluten omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstantal avgör mötets ordförande.

§10 ÅRSSTÄMMA: DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av:
  1. ordförande för stämman
  2. sekreterare för stämman
  3. två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Årsavgiften för nästkommande verksamhetsår
 11. Framställningar från styrelsen eller inkomna motioner från medlemmarna
 12. Val av:
  1. ordförande för två år (vid jämna årtal)
  2. kassör för två år (vid udda årtal)
  3. en-två ledamöter för två år (vid udda årtal)
  4. en-två ledamöter för två år (vid jämna årtal)
  5. en-tre suppleanter för ett år
  6. en revisor för två år (vid jämna årtal)
  7. två -tre personer till valberedningen för ett år, varav en sammankallande
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande